Username :
Password :
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
              

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเวียง

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศจัดตั้งสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2540 จำนวน 3,637 แห่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไปนั้น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสภาตำบลที่ได้มีประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวคม พ.ศ. 2539 ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น

           ต่อมากระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาล โดยอาศัยความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลตำบลเวียง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป