Username :
Password :
 
 
สมาชิกสภา
นายยุทธยง ลำยาว
ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียง
โทร:089-9091400
นายรุ่งโรจน์ เชิงสมอ
รองประธานสภาเทศบาลตําบลเวียง
โทร:085-7841020
นางสำรวย วงค์สมัน
เลขาสภาเทศบาลตำบลเวียง
โทร:094-8719863
นายนิรัน แสงฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:081-0875145
นายโกศล ทองมาก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร:084-7456899
นายเอกชัย มะพร้าวเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:080-0778876
นายวัชรินทร์ แก้วเกลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:086-7498786
นายโฆษิต อินทร์ภักดี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:086-8326469
นายภิรมย์ สุขแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:084-6641500
นายสุมล อินทรอักษร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:083-6390432
นายสุโข ลาดบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:081-5354874
นางสาวสุพรรณี อยู่นุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:090-1700704
นายดำรงค์ ศรีนาค
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โทร:089-0230061