Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นางสำรวย วงค์สมัน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
โทร:094-8719863
นายสมัญญา เพ็ญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:087-8251462
นายสมัญญา เพ็ญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปุณณิศา เวชจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์เทพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรัตน์สุดา เพชรย้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายอนุวัฒน์ ม่วงมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายกิตติศักดิ์ เครือสาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวโสภิตา เพิ่มพูล
ครู ค.ศ. 2
นางลิลาวรรณ ทองพรหม
ครู ค.ศ. 2
นางเยาวลักษณ์ คงนคร
ครู ค.ศ. 1
นางสาวบุณฑริกา ดำสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมยุเรศ นาคสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทวัส แสงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายดนัย โพธิ์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมณฑา เดชเกลี้ยง
คนงานทั่วไป
นางสาวนวลอนงค์ พิมพ์เทพ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธาทิพย์ ขาวปาน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก