Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:089-7242735
นางสาวศุภักษร วงษ์แหวน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ทิพย์ป่าเว
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางจารุณี พันเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมานมาศ ธรรมรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศินี เดชเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้