Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นายศราวุธ สุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:084-9228890
นายศราวุธ สุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
ช่างโยธา
นายณัฐนนท์ ศรีนาค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนงศักดิ์ สุขแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายธนาพันธ์ ศรีนาค
คนงานทั่วไป
นายบริสุทธิ์ เดชเกลี้ยง
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายปริญญา นาคดุก
คนงานประจำรถขยะ
นายธนพล ฤทธิอ่องรักษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายเสกสรร ขุนพรหม
คนงานประจำรถขยะ
นายสมพิศ ทองมี
คนงานประจำรถขยะ