Username :
Password :
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสำรวย วงค์สมัน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
โทร:094-8719863
นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร:089-7242735
นายสมัญญา เพ็ญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร:087-8251462
นายศราวุธ สุวรรณ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:0849228890