Username :
Password :
 
 
นโยบายการบริหารงาน
 
   

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายสุธน บุญทอง
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเวียง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
***************************

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีเกียรติ ทุกท่าน

กระผมนายสุธน บุญทอง นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลว่าผมจะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบายที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ในการบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมทั้งจะทำงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีแนวทางในการบริหารงานเทศบาลด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายการบริหารงานทั่วไป

จะนำหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่นสะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบ คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

๒. นโยบายเศรษฐกิจ

จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทำงานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานทำอย่างทั่งถึง ส่งเสริมธุรกิจ ภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่แม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพพัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

๓. นโยบายสังคม

จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของจากทุกองค์กร มีสถานที่ออกกำลังกายในร่ม จัดหาผู้นำการออกกำลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวนสุขภาพ และพักผ่อน หย่อนใจประกอบกับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน ตำบล โดยการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกีฬา และเครื่องอำนายความสะดวก กิจกรรมการออกกำลังกายอื่น ๆ ตามความจำเป็น

๔. นโยบายการเมือง

จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจายอำนาจให้มากขึ้นส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ นโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาไปทัศนศึกษาและดูงาน และสนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ

๕. นโยบายด้านการศึกษา

จะจัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัยและการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครอบครัวที่ยากจนในตำบลรวมทั้งสนับสนุนให้การศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงในทุกวัย อย่างทั่วถึงเหมาะสมตามวัย จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในทุกวัย

๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่างๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง โดยทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวังจุดเสี่ยสนับสนุนหน่วย อปพร ตำรวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้และเหตุอุทกภัยอย่างเข้มงวด

๗. นโยบายด้านสาธารณสุข

จะแนะนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น ป้องกันเหตุของโรคติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน พร้อมกับจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทาง ที่ได้มาตรฐาน ให้เพียงพอและทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในกาคมนาคมและขนส่ง จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ลานกีฬาอย่างทั่วถึง ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำถามถนนสายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำจากชุมชน จัดให้มีน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในเขตเทศบาล พร้อมทั้งกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ำมันและแก๊สหุงต้ม

๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จะจัดให้มีสถานที่แสดงท้องถิ่น และมีการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันสำคัญต่าง ๆ

นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลในวันนี้ ก็เพื่อให้สมาชิกสภาทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมจะบริหารงานเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือ งบประมาณเทศบาลทุกบาททุกสตางค์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนเสมอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงทุกท่านที่เข้าฟัง

(นายสุธน บุญทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง