Username :
Password :
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 
   

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการฉับไว”

พันธกิจการพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมในตำบลอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมพัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

๓. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ และการออกกำลังกาย

๔. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสาธารณสุขชุมชม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

๖. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๗. บริหารจัดการขยะ พัฒนาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๘. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๐. พัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของเทศบาลตำบลเวียงสู่ธรรมาภิบาล มุ่งมาตรฐานบริการประชาชน

๑๑. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยง

2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ

3. ประชาชนมีอาชีพมั่นคง มีรายได้เพียงพอ

4. ประชาชนได้รับสวัสดิการทั่วถึง

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

6. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มีการศึกษา รักษาจารีตประเพณี อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. แหล่งท่องเที่ยวในตำบลพัฒนาขึ้น และมีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

8. ชุมชนในตำบลมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

9. ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

10. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน

11. เทศบาลตำบลเวียง เป็นองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

12. ตำบลเวียงมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน